Публичный договор Интернет

Приведенная ниже информация является официальным предложением (офертой) любому физическому лицу заключить договор о предоставлении телекоммуникационных услуг.

Для заключения договора достаточно лишь ознакомиться с этой информацией и приведенным ниже текстом договора. Согласно ч. 2 ст. 642 Гражданского кодекса Украины оплата Абонентом телекоммуникационных услуг Провайдера является согласием Абонента присоединиться к данному Публичному договору.

Указанный договор является публичным, т.е. согласно статье 633 Гражданского кодекса Украины его условия одинаковы для всех потребителей.

Если Вы согласны с его условиями - можете произвести оплату услуг на следующий календарный месяц. В этом случае договор будет считаться заключенным, а наша фирма принявшей на себя обязанность оказывать услуги, указанные в договоре.

При желании, абонент может лично заключить Договор на нашем офисе.

  • ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1
    про надання телекомунікаційних послуг


м. Миколаївка "02" березня 2020 р.

Оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Енергетик плюс", включен до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій України за №3974 від 25.03.2014р., керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує даний Публічний договір №1 (далі - Договір) про наступне:

1. Основні поняття та визначення


Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача, до телекомунікаційної мережі Оператора (далі Провайдера).
Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за отримання телекомунікаційних послуг.
Абонентський ввід - частина телекомунікаційної мережі від розподільної коробки Провайдера або від кінцевого лінійно-кабельного пристрою Провайдера у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання.
Заявка Абонента - звернення Абонента до представника Провайдера для замовлення додаткових послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.
Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Кінцеве обладнання - обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом, призначене для з'єднання з телекомунікаційною мережею Провайдера з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, маршрутизатор тощо).
Мережа - технологічна система Провайдера, призначена для передачі по лініях зв'язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки.
Місце надання послуг - конкретно зазначена у Заяві адреса, за якою Абонент бажає отримувати Послуги з доступу до Інтернет.
Підключення (відключення) кінцевого обладнання – з’єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі Провайдера.
Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи кінцевого обладнання в Інтернет .
Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням Абонентського вводу, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.
Провайдер - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
Сторони - разом іменовані Провайдер та Абонент.
Тарифний план - сукупність технічних та вартісних параметрів Послуг.
IР-адреса - унікальне цифрове зазначення кінцевого обладнання (комп'ютера, модему тощо), підключеного до Мережі, що привласнюється Провайдером, та є ідентифікатором даного кінцевого обладнання.

2. Предмет Договору


2.1. Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Провайдера надання таких послуг та своєчасної їх оплати Абонентом.
2.2. Телекомунікаційні послуги надаються на території Донецької області.
2.3. Провайдером надаються наступні телекомунікаційні послуги:
- підключення кінцевого обладнання до Мережі;
- послуги з доступу до Інтернет.
2.4. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (публікації):
- на офіційному веб-сайті Провайдера: http://www.nk.dn.ua (постійно доступний для ознайомлення);
- у куточках споживачів Абонентських відділів Провайдера (постійно доступний для ознайомлення).

3. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг


3.1. Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Умови надання телекомунікаційних послуг:
- наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовленої послуги;
- ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
- оплати замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги за перший місяць користування послугами на розрахунковий рахунок Провайдера;
- оплата за підключення до Мережі Провайдера.
3.3. Для отримання телекомунікаційних послуг застосовується кінцеве обладнання Абонента.
3.4. Підключення кінцевого обладнання до Мережі та надання телекомунікаційних послуг здійснюється за умови їх оплати згідно з тарифами Провайдера.
3.5. Підключення кінцевого обладнання до Мережі здійснюється протягом чотирнадцяти календарних днів з дати оформлення заяви на приєднання до публічного договору, за безпосередньої присутності Абонента у погоджений з ним день і час.
3.6. Абонентський ввод та кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для надання послуги доступу до Інтернет. Провайдер при здійсненні підключення кінцевого обладнання Абонента повинен забезпечити перевірку справності та відповідності абонентського вводу технічним нормам.
3.7. Факт підключення кінцевого обладнання до Мережі (початку надання телекомунікаційної послуги) фіксується технічними можливостями Провайдера, яким Абонент довіряє та з даними якого погоджується.
3.8. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, за умов подання Заяви на приєднання до Договору по кожному з Місць надання послуг.
3.9. Технічний супровід надання послуг Провайдер здійснює щодня з 8.00 до 17.00 у наступному обсязі:
- платне технічне обслуговування обладнання і локальної мережі Абонента при виході їх з ладу;
- консультації по розвитку інфраструктури мережі Абонента.
3.10. Планові профілактичні перерви, а також випадки короткочасних перерв тривалістю менше 6 годин кожна і загальною тривалістю до п’яти діб на місяць, не вважаються перервами в наданні послуг.
3.11. Про зміну переліку, змісту, вартості та умов надання телекомунікаційних послуг Провайдер повинен повідомити Абонентів не менше ніж за сім днів, шляхом опублікування даної інформації на офіційному сайті. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від Провайдера і не можуть бути ним передбачені.
3.12. Скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абоненту здійснюється Провайдером у разі порушення Абонентом цього Договору, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
3.13. Оперативна взаємодія сторін протягом дії даного Договору забезпечується представниками технічних служб Провайдера та Абонента.
3.14. Абонент повідомлений та погоджується з тим, що інформація про нього буде внесена до комп'ютерної бази даних Провайдера.
3.15. Абонент повідомлений та погоджується з тим, що його персональні дані підлягають обробці згідно Закону України «Про захист персональних даних».

4. Порядок і умови оплати


4.1. Телекомунікаційні послуги надаються за передплату.
4.2. Розміри плати за телекомунікаційні послуги встановлюються Провайдерм самостійно і визначаються на офіційному веб-сайті Провайдера: http://www.nk.dn.ua (постійно доступний для ознайомлення).
4.3. В окремих випадках розмір плати може змінюватися в залежності від Місця та технічних умов надання послуг.
4.4. Вартість робіт та послуг, наданих Провайдером, враховується на підставі обраного Тарифного плану.
4.5. Форма оплати - авансова. Абонент здійснює передплату Послуг Провайдера, виходячи зі своїх потреб у них, у відповідності з розміром тарифного плану, обраного Абонентом, або згідно рахунку, який виставляється Провайдером на запит Абонента.
4.6. Абонент зобов'язаний самостійно слідкувати за своєчасним внесенням необхідних авансових платежів, які повинні мати розмір не менше розміру Абонентної плати згідно обраного Абонентом тарифного плану. Фактом оплати послуг вважається фактичне зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.
4.7. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність внесених ним платежів.
4.8. Оплата додаткових Послуг Абонентом здійснюється на розрахунковий рахунок Провайдера.
4.9. Сума щомісячної оплати за послуги не зменшується у випадку планових профілактичних перерв, та у випадках пропадання зв'язку не з вини провайдера. За перевищений час проводиться перерахунок Абонентної плати.
4.10. Послуги надаються лише при оплаті Абонентної плати та додаткових послуг.
4.11. При зміні цінової і податкової політики України в області зв'язку і доступу в Інтернет у бік збільшення чи введення додаткових обов'язкових тарифів і зборів, Провайдер залишає за собою право змінювати вартість наданих послуг, зазначених у Додатках, повідомивши про це не менше ніж за 7 (сім) днів шляхом опублікування нових тарифів на офіційному сайті Провайдера.

5. Права та обов'язки Абонента


5.1. Абонент має право:
1) на вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг;
2) на безоплатне отримання від Провайдера вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг;
3) на своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;
4) на відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, визначеному Договором;
5) на оскарження неправомірних дій Провайдера шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів;
6) призупинити користування послугами за даним Договором не менше ніж на 1 (один) день та не більше ніж на 3 (три) місяці, завчасно сповістивши про своє бажання Провайдера відповідною письмовою заявою або на веб-сайті Провайдера;
7) не частіше одного разу на тиждень змінити тарифний план шляхом подачі заявки на веб-сайті Провайдера;
8) на перерахунок абонентської плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, профілактичних робіт, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг з вини провайдера більш ніж указано в пункті 3.10. Перераховані кошти заліковуються Абоненту у якості передплати за Послуги;
9) на вимогу безоплатно отримувати від Провайдера рахунки за отримані Послуги;
10) на інші права, передбачені чинним законодавством України.
5.2. Абонент зобов'язується:
1) не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
2) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;
3) не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських вводів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;
4) виконувати умови цього Договору, у тому числі своєчасно оплачувати замовлені ним телекомунікаційні послуги;
5) повідомляти на запит Провайдера інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;
6) не перешкоджати виконанню робіт Провайдером, пов'язаних з обстеженням абонентського вводу та кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента та забезпечити доступ технічних службам Провайдера до устаткування для його налагодження чи усунення ушкоджень;
7) не втручатися в роботу телекомунікаційної мережі;
8) у випадку відмови від послуг Провайдера повернути протягом 2 (двох) робочих днів встановлене на абонентській точці устаткування, що належить Провайдеру та було надане Абоненту в користування;
9) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви, включаючи додатки, та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Провайдера та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;
10) у письмовому вигляді у місячний строк інформувати Провайдера про зміну особистих даних (П.І.Б., місця реєстрації, паспортних даних, ІПН, номеру телефону, е-mail та ін.);
11) самостійно слідкувати за своєчасністю внесення Абонентної плати;
12) своєчасно інформувати Провайдера про недоліки у роботі Мережі, які впливають на якість Послуг та торкаються інтересів Абонента;
13) виконувати інші обов'язки відповідно до умов Договору та законодавства України.

6. Права і обов'язки Провайдера


6.1. Провайдер має право:
1) самостійно, виходячи з ринкового попиту, установлювати розміри абонентної плати на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України;
2) не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;
3) на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;
4) призупинити надання послуг на час профілактичного обслуговування Мережі, попередньо повідомивши Абонента про їхнє проведення не менше ніж за добу.
5) призупинити надання послуг згідно Договору без попередження у разі відсутності своєчасної оплати Абонентом. Надання послуг відновлюється після внесення Абонентом оплати за Послуги;
6) тимчасово, до виправлення ситуації, відключити Абонента від Мережі при виявленні обставин, описаних п. 7.6. Договору;
7) у деяких випадках, для виконання умов Договору, встановити за узгодженням з Абонентом своє устаткування за місцем надання послуг;
8) проводити акції, умови яких публікуються на офіційному сайті Провайдера;
9) на інші права, передбачені законодавством України.
6.2. Провайдер зобов'язаний:
1) забезпечувати належну якість телекомунікаційних послуг відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій;
2) забезпечувати мінімальну швидкість передавання та приймання даних в мережі Iнтерет на рівні, не нижчому ніж 35% від максимальної швидкості тарифного плану абонента.
3) вживати заходів до усунення причин зниження якості телекомунікаційних послуг;
4) при необхідності направляти своїх працівників, за викликом Абонента та за рахунок Провайдера, для усунення пошкоджень в роботі Мережі, що призвели до припинення надання Послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента;
5) забезпечувати усунення пошкоджень, які виникли з вини Абонента, в узгоджений з ним термін за умови повної оплати вартості ремонтних робіт
6) направляти працівників на виконання будь-яких Послуг (платних чи безоплатних) лише при наявності у працівників посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту;
7) надавати Абонентам вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг та консультаційну підтримку щодо отримання замовлених телекомунікаційних послуг;
8) забезпечувати правильність застосування тарифів;
9) оприлюднювати зміни вартості телекомунікаційних послуг, що встановлюються самим Провайдером, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення;
10) забезпечувати замовлену Абонентом пропускну здатність Мережі, згідно умовам тарифного плану, обраного Абонентом;
11) мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу;
12) розглядати скарги та заяви Абонентів у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати їх про результати розгляду;
13) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви Абонента та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Провайдера та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;
14) інформувати Абонента, шляхом офіційного оприлюднення на веб-сайті Провайдера інформації про зміну юридичної чи фактичної адреси та банківських реквізитів Провайдера;
15) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

7. Відповідальність сторін


7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно з'явилося внаслідок обставин нездоланної сили (стихійного лиха, землетрусу, бойових дiй, вiйни, зміни законодавства тощо), що знаходяться поза контролем Сторін, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. Терміни виконання зобов'язань Сторонами за даним Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діяли зазначені обставини.
7.2. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а в частині, що не врегульована цим Договором - відповідно до норм діючого законодавства України.
7.3. Провайдер не контролює і не несе відповідальності за зміст, характер, вірогідність чи призначення інформації, прийнятої чи переданої Абонентом чи третьою особою через Інтернет з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів в Інтернет. Провайдер не надає ніяких гарантій, що стосуються будь-яких товарів чи послуг, що замовлялися чи отримувались з використанням послуг, передбачених Договором.
7.4. Провайдер не відповідає за якість функціонування окремих сегментів мережі Інтернет, що не входять до складу Мережі. Зазначена у тарифному плані, обраному Абонентом, інформаційна швидкість доступу в мережу Інтернет через Мережу гарантується тільки на ділянці від вузла з'єднання Мережі з магістральними каналами Інтернет до абонентської точки (це пов'язано з розходженнями в інформаційних швидкостях, з якими Інтернет-провайдери, що знаходяться поза контролем Провайдера, забезпечують доступ до Інтернет-ресурсів). При виникненні претензій з боку Абонента, оформлених у письмовому виді і переданих Провайдеру по факсу або особисто протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту їхнього виникнення, Провайдером проводяться відповідні виміри і, при необхідності, коригувальні роботи чи надаються докази нормального функціонування Мережі.
7.5. Провайдер не несе відповідальності за погіршення якості послуг, що відбулося внаслідок збою програмного забезпечення Абонента і/або устаткування Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим керуванням Провайдера. У цьому випадку перерви в одержанні послуги не є перервою в її наданні і підлягає оплаті Абонентом.
7.6. Абонент несе повну матеріальну відповідальність: за втручання в роботу технічних засобів зв'язку і збереження інформації в Мережі чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет; за нанесений збиток майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб, незалежно від того, чи такі дії зроблені Абонентом або третіми особами з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором; за збереженість устаткування, що належить Провайдеру і встановленого Провайдером за Місцем надання Послуг Абоненту. Провайдер не несе відповідальності за пошкодження встановлених Абонентом приладів в наслідок впливу високої напруги, відсутності захисного заземлення, впливу зовнішніх факторів (води, бруду тощо), встановлення приладів у забруднених приміщеннях, експлуатації при зависокій температурі, а також в наслідок впливу природних явищ (блискавки тощо).
7.7. Провайдер несе майнову відповідальність за невиконання зобов'язань за цим Договором відповідно до ст. 40 Закону України "Про телекомунікації".

8. Розгляд звернень Абонентів та порядок вирішення суперечок


8.1. Провайдер проводить прийом Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг.
8.2. Абонент має право подавати Провайдеру заявки, скарги з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг.
8.3. Заявка Абонента може бути подана в усній формі до технічної служби Провайдера.
8.4. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань Заявка викладається у письмовій формі.
8.5. Провайдер приймає рішення за Заявкою Абонента у строки, передбачені законодавством.
8.6. За результатами розгляду письмової Заявки Абонентові надається письмова відповідь за підписом уповноваженої особи Провайдера.
8.7. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за Договором, по можливості вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.8. У випадку неможливості досягнення згоди між Сторонами, суперечка вирішується в судовому порядку.

9. Строк дії та зміна умов Договору


9.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин Провайдера з усіма без винятку Абонентами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).
9.2. Цей Договір набуває чинності з 02 березня 2020 року для усіх Абонентів, які перебувають на цю дату в договірних стосунках із Провайдером з надання послуг доступу до мережі Інтернет.
9.3. Для Абонентів, які замовлять отримання телекомунікаційних послуг Провайдера після 02 березня 2020 року, Договір набуває чинності з дати подачі Заяви про приєднання до даного Договору.
9.4. Згідно ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України оплата Абонентом телекомунікаційних послуг Провайдера є прийняттям Абонентом публічної пропозиції Провайдера про укладення / зміну цього Договору.
9.5. Прийняттям умов цього Договору Абонент дає згоду Провайдеру на використання і обработку його персональних даних в рамках чинного законодавства України.

9.6. Провайдер має право достроково припинити надання послуг Абоненту за Договором, повідомивши про це останнього за 30 (тридцять) календарних днів письмово, за допомогою електронної пошти чи по телефону.
9.7. Абонент має право достроково відмовитись від отримання Послуг, повідомивши про це за 30 (тридцять) календарних днів Провайдера рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви уповноваженому представнику Провайдера і дотримуючись своїх зобов'язань за Договором до моменту фактичного припинення надання Послуг.
9.8. Договір автоматично припиняє свою дію для кожного окремого Абонента у випадку, якщо даний Абонент протягом шести календарних місяців не користувався і не оплачував послуги Iнтернет. Відновлення надання послуг даному Абоненту можливе лише після повторної подачі Заяви на приєднання до публічного договору.
9.9. Договір автоматично припиняє свою дію у випадку анулювання ліцензії, визнання її недійсною, у випадку закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій чи користування радіочастотним ресурсом.

9.10. Невід'ємною частиною цього договору є наступні Додатки:

- Додаток №1. Перелік послуг і тарифи.;

- Додаток №2. Порядок розрахунків.;

- Додаток №3. Правила надання послуг.;

- Додаток №4. Інформація для абонента.;

- Додаток №5. Бланк замовлення.

10. Місцезнаходження та банківські реквізити Провайдера:

ТОВ «ТРК Енергетик плюс»
Донецька обл., м. Миколаївка, провулок Шкільний, 4
Поточний банківський рахунок: UA453351060000026000300873227
ЄДРПОУ 36806834
МФО 335106
Філії-Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" м. Краматорськ
тел. (0626) 62-68-87, 066-21-93-626
Офіційний веб-сайт: http://www.nk.dn.ua

E-mail: energetik.trk@gmail.com